ماکان آریا پارسا مدیر کارآفرین گروه بین المللی پارس پندار نهاد کارآفرینی پایدار یک مفهوم کلی برای اهمیت کارآفرینی می باشد. در 20 سال گذشته کارآفرینی به عنوان یک اصل مهم در بین جوامع بشری شناخته شده است. کارآفرین به فردی گفته می شود که یک کسب و کار جدید